วันเสาร์ที่ 01 ตุลาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

แผนปฏิบัติการ การแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558 - 2560

 27 มิ.ย. 2560 20:05 น. | อ่าน 4142
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

วัตถุประสงค์ 4 ประการ
- ลดความรุนแรงในพื้นที่ แสวงหาทางออกด้วยสันติวิธี
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
- ประชาชนไทยและประชาคมระหว่างประเทศเข้าใจและสนับสนุน

Comment