วันเสาร์ที่ 06 มิถุนายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี "เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"

 26 มิ.ย. 2560 21:38 น. | อ่าน 4536
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

นโยบายบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ. 2560 - 2562
- "สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขความรุนแรง วิธีชีวิตของทุกคน ได้รับการปกป้อง พัฒนาบนพื้นฐานของ สังคมพหุวัฒนธรรม และมีส่วนร่วมในกระบวนการ เสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน"
- แก้ปัญหาโดยใช้แนวทางสันติวิธี
- ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
- บริหารจัดการบนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม
- ยึดมั่นหลักสิทธิมนุษยชน นิติรัฐ นิติธรรม เคารพกติกา ระหว่างประเทศ

Comment
Related