วันพฤหัสบดีที่ 02 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

อาเซียนมอง จชต. ประจำวันที่ ๑๕ - ๒๑ ก.พ. ๖๓

 24 ก.พ. 2563 11:44 น. | อ่าน 369
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ไม่มีรายงานข่าวสถานการณ์ และ เหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในสื่อต่างประเทศ มีเพียงรายงานเกี่ยวกับกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้โดย Nikkei Asian Review สื่อญี่ปุ่นอ้างแหล่งข่าว ระบุว่า รัฐบาลมาเลเซียไม่พอใจรัฐบาลไทยที่ดำเนินการเจรจาลับกับตัวแทนกลุ่ม BRN ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน โดยที่ไม่บอกกล่าวให้ตัวแทนรัฐบาลมาเลเซียรับทราบทั้งๆ ที่เป็น “ผู้อำนวยความสะดวก” กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข พร้อมทั้งข้อสังเกตจากนักวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ จชต. การสร้างสันติสุขในพื้นที่จำเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับฉันทานุมัติจาก ๓ ฝ่ายคือ รัฐบาลไทย ขบวนการบีอาร์เอ็น และรัฐบาลมาเลเซีย เนื่องเพราะมาเลเซียมิได้มีบทบาทในฐานะผู้อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยเท่านั้น แต่มีบทบาทในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) อีกด้วย
      อีกประเด็นที่มีรายงานในสื่อมาเลเซีย คือ การพัฒนาการค้าการลงทุนในพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย ว่า มีความสำคัญต่อการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งนายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลัมเปอร์ กล่าวว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในเวลาที่เศรษฐกิจโลกกำกลังเผชิญกับความไม่แน่นอนอันเกิดจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน และ การแพร่ระบาดของ Covid-๑๙

Comment