สรุปสถานการณ์ 3 จชต.

View All
  สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๕ - ๑๑ ส.ค. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๙ ก.ค. - ๔ ส.ค. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๒ - ๒๘ ก.ค. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๕ - ๒๑ ก.ค. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๘ - ๑๔ ก.ค. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑ - ๗ ก.ค. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๔ - ๓๐ มิ.ย. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๗ - ๒๓ มิ.ย. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๐ - ๑๖ มิ.ย. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ มิ.ย. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๗ พ.ค. - ๒ มิ.ย. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๐ - ๒๖ พ.ค. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๓ - ๑๙ พ.ค. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ พ.ค. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๙ เม.ย. - ๕ พ.ค. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๒ - ๒๘ เม.ย. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๕ - ๒๑ เม.ย. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๘ - ๑๔ เม.ย. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑ - ๗ เม.ย. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๕ - ๓๑ มี.ค ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๘ - ๒๔ มี.ค ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑ - ๑๗ มี.ค ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๔ - ๑๐ มี.ค ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๕ ก.พ. - 3 มี.ค ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๙- ๒๔ ก.พ. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑- ๑๘ ก.พ. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๔- ๑๐ ก.พ. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๘ - ๓ ก.พ. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๑ - ๒๗ ม.ค. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๔ - ๒๐ ม.ค. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ ม.ค. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต.๓๑ ธ.ค. ๕๙ - ๖ ม.ค. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๔ - ๓๐ ธ.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๗ - ๒๓ ธ.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๐ - ๑๖ ธ.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ ธ.ค. ๕๙
  สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๖ พ.ย. - ๒ ธ.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๙ - ๒๕ พ.ย. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๒ - ๑๘ พ.ย. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๕ - ๑๑ พ.ย. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๙ ต.ค. - ๔ พ.ย. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๒ - ๒๘ ต.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๕ - ๒๑ ต.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๘ - ๑๔ ต.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑ - ๗ ต.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๔ - ๓๐ ก.ย. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๗ - ๒๓ ก.ย. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๐ - ๑๖ ก.ย. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ ก.ย. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๗ ส.ค. - ๒ ก.ย. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๐ ส.ค. - ๒๖ ส.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๓ ส.ค. - ๑๙ ส.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ ส.ค. - ๑๒ ส.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๐ ก.ค. - ๕ ส.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๓ - ๒๙ ก.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๖ - ๒๒ ก.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๙ - ๑๕ ก.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒ - ๘ ก.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๕ มิ.ย. - ๑ ก.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๘. - ๒๔ มิ.ย.๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑. - ๑๗ มิ.ย.๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๔. - ๑๐ มิ.ย.๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๘ พ.ค. - ๓ มิ.ย.๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๑ - ๒๗ พ.ค.๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๔ - ๒๐ พ.ค.๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ พ.ค.๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๐ เม.ย.-๖ พ.ค.๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๓ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๖ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๙ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒ – ๘ เมษายน ๒๕๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๖ มีมานาคม – ๑ เมษายน ๒๕๕๙

บทความวิเคราะห์เกี่ยวกับ 3 จชต.

View All
บทบาทสตรีกับการส่งเสริมความมั่นคง อาสาสมัครทหารพรานหญิงชายแดนใต้
15 ส.ค. 60 View : 13
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยที่ภาครัฐและหน่วยงานทหารให้ความสนใจ ปัจจุบันปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ได้ลดระดับความรุนแรงลง จากการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานปกครองในระดับท้องถิ่น รวมถึงทหารและตำรวจที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ อีกหนึ่งยุทธวิธี ที่กองทัพบกเลือกใช้ คือ การให้อาสาสมัครทหารพราน ซึ่งเป็นคนในพื้นที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน เนื่องจากมีความชำนาญภูมิประเทศและเข้าใจขนบธรรม...

อ่านต่อ

พูดคุยเพื่อสันติสุขเกี่ยวกับ 3 จชต.

View All
พล.อ.ประวิตรยืนยันเดินหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขต่อไป..
03 ก.ย. 59 View : 1363
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มมาราปาตานี ในวันที่ 2 กันยายนว่า ยืนยันว่าในวันที่ 2 กันยายน จะไปพูดคุยกันไม่ยกเลิก ซึ่งจะพยายามบอกว่าต้องไม่ให้เกิดเหตุให้ได้ การพูดคุยถึงจะมีความก้าวหน้า ทั้งนี้ในวันที่ 9 กันยายน นายนาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย จะเดินทางเยือนประเทศไทยเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และจะมีการลงนามในเรื่องปัญหาคน 2 สัญชาติ คือ สัญชาติมาเลเซีย แ...

อ่านต่อ

สารสนเทศเกี่ยวกับ 3 จชต.

View All

สรุปข่าวรายวันเกี่ยวกับ 3 จชต.

View All
2017-07-16
4

คอลัมน์: ย่อยข่าวกีฬา: นาวิกโยธินชนะขึ้นจ่าฝูงT4

ศึกฟุตบอลไทยลีก 4 "ยูโร่เค้กลีก" เมื่อวันที่ 15 ก.ค. ภาคตะวันออก นาวิกโยธิน ยูเรกา ชนะ ปราจีนบุรี ยูไนเต็ด 1-0 นาวิกโยธิน ขึ้นจ่าฝูง มี 38 แ...


คอลัมน์: ย่อยข่าวกีฬา: ไทรโยคถล่มน็อกมวยเมียนมา

ศึกมวยไทยไฟต์ เรารักยะลา ที่เวทีมวยชั่วคราว สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา จ.ยะลา เมื่อวันที่ 15 ก.ค. คู่เอก ไทรโยค พุ่มพันธุ์ม่วงวินดี้สปอร์ต พบกับ แจ ...


นายกฯสั่ง9หน่วยงานช่วยเหลือ-กรมชลฯขอ100ตันซ่อมถนน เร่งระดมใช้ยาง2.2หมื่นตัน

กยท.มั่นใจใช้ยาง 2.2 หมื่นตันตามเป้า แจงกองทุน 1.2 พันล้าน พร้อมเข้าซื้อ นายกฯเร่งรัด 9 หน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณรับซื้อยางพารา 2.2 หมื่นตัน หวังกระตุ...

3

มหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาชายแดนภาคใต้

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งเปิดอาคารกระทรวงศึกษาธิการส่...


ร.10ทรงห่วงใยพระราชทานดอกไม้-ตะกร้า แด่ตำรวจ2นายถูกระเบิดบาดเจ็บ

16 ก.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 15.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญดอกไม...


คอลัมน์: กา@ครั้งหนึ่ง: สงครามโลกครั้งที่ ๒ นำมาซึ่งหอนาฬิกา

ได้ยินกันไม่บ่อยนัก หรืออาจไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยกับประโยค ที่ว่า การฟื้นฟูประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อาจเป็นเพราะสงครามเลิกไปตั้งแต่ปี 2488 นานเกิ...

2

สสส.รวมพลนักกีฬาต้นแบบ,ผู้นำ สร้างแรงบันดาลใจขยายเครือข่ายกีฬาสู่ชุมชน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติเสริมทักษะความรู้แก่นักกีฬาต้นแบบและภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาพ เพื่อการสร้างเ...


-2

โจรใต้ลอบกัดยามเช้าจุดชนวนจยย.บอมบ์รองสวป.ลูกน้องเจ็บ

เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเช้าวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ร.ต.อ.ฉัตรชัย ปิยนุสรณ์ รองสารวัตรสอบสวน สภ.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส รับแจ้ง มีเหตุคนร้ายจุดช...


โจรใต้วางจยย.บอมบ์ รองสวป.-ตำรวจเจ็บ

เมื่อเวลา 09.10 น. วันที่ 15 ก.ค.60 ร.ต.อ.ฉัตรชัย ปิยนุสรณ์ รองสารวัตรสอบสวน สภ.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลกจ.นราธิวาส รับแจ้งมีเหตุคนร้ายจุดชนวนระเบิดดักสังหาร...


-3

คนร้ายบุกยิงหนุ่มอ.รามัน ดับคาสวนมะพร้าวกลางดึก

16 ก.ค.60 เมื่อเวลา 02.35 น. สภ.จะกว๊ะ รับแจ้งว่า เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบชื่อ และจำนวนใช้อาวุธปืนลูกซองยิง นายตอลา หะสีแม อายุ 43 ปี บริเวณสวนมะพร้าวหลั...


จยย.บอมบ์ตร.นราฯเจ็บ2ชาวบ้านอีก1

คนร้ายลอบวางจยย.บอมบ์ขณะตร.ลาดตระเวนเส้นทาง รองสวป.สภ.มูโนะ-ลูกน้องเจ็บ 2 ชาวบ้านโดนลูกหลงอีก 1 ตรวจพบรถใช้ก่อเหตุแจ้งหายไว้ที่ สภ.ตากใบ เมื่อปี 59 เ...


ด่วน!โจรใต้กราดยิงในหนองจิก ชาวบ้านเจ็บ7รายเด็ก4ขวบโดนด้วย

15 ก.ค.60 เมื่อ 19.30 น.ร.ต.อ.เอกรัตน์ เจียรเจริญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองจิก รับแจ้งเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนกราดยิงใส่หน้าบ้านเรือนราษฎร เบื้องต้นมีผ...

-4

โจ๋วัย 14 ใช้แท่งเหล็กอริวัย 15 ดับคาที่หลังขี่รถวนเวียนใกล้บ้าน

โจ๋วัย 14 ปี ใช้แท่งเหล็กทำร้ายอริวัย 15 ปีเสียชีวิตคาที่ อ้างขี่รถมาวนเวียนใกล้บ้านกลัวจะมาทำร้าย เมื่อวันที่ 16 ก.ค. เวลา 00.53 น. พ.ต.ท พรชัย บัวด...


ข่าวเกี่ยวกับ 3 จชต.ENGLISH
Thailand: 'Grandma Minoh' Reflects on Her 125 Years 2016-07-23 18:43:18
Thailand: 'Grandma Minoh' Reflects on Her 125 Years

Minoh “Grandma Minoh” Tayohderoh, who is thought to be 125 years old, says living a life of goodness and thinking about Allah has been the secret to her longevity. She was born way back in 1891 in the village of Takae in Yaring, a district in the southern Thai province of Pattani, according to her house registration booklet, a government form that lists the occupants of every home in Thailand. She says she hasn’t budged from the village since then. The form, issued in 198...

อ่านต่อ
BAHASA
UNCHR Malaysia Perkenal Kad Pengenalan Pintar Untuk Pelarian 2016-06-27 16:34:14
UNCHR Malaysia Perkenal Kad Pengenalan Pintar Untuk Pelarian

    Badan yang mengendalikan perihal pelarian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UN) pada Isnin telah melancarkan kad pengenalan baru dengan kemampuan pengesahan telefon pintar bagi 150, 000 pelarian yang berdaftar di Malaysia.     Kad pengenalan baru itu dilancarkan oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu Bagi Pelarian (UNHCR) di Kuala Lumpur menggunakan teknologi canggih bertaraf global disokong dengan imbasan retina, 10 jari, serta imbasan muka.     Pe...

อ่านต่อ